Skip to content Skip to footer

CRAFTED DESIGN COMPANY Sp. z o.o.
LUDWIKA WARYŃSKIEGO 22 /2
80-433 GDAŃSK
NIP: 9571112518

 

                                                                                  REGULAMIN 

 • Definicje
   1. ButKompany – przedsiębiorstwo pod firmą Crafted Design Company Sp. z o.o (NIP: 9571112518), świadczące usługi w lokalu przy ul. Ludwika Waryńskiego 22 w Gdańsku zwane dalej ButKompany.
   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot niebędący osobą prawną, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, który zawarł umowę z ButKompany  w ramach świadczonych przez nią usług.
   3. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z usług ButKompany.
   4. Usługa – naprawa, renowacja lub przeróbki obuwia, których zlecenie przyjęte zostało przez ButKompany. Szczegółowy zakres Usługi jest każdorazowo ustalany między ButKompany a Klientem i uzależniony jest od życzeń Klienta, fizycznego stanu danej pary obuwia  lub innego przedmiotu, będącego przedmiotem umowy i jego właściwości oraz możliwości technologicznych ButKompany.
   5. Cennik – dokument sporządzony przez ButKompany i udostępniany Klientowi przed przyjęciem zlecenia, zawierający minimalną cenę Usługi oraz opis jej zakresu. Cennik posiada charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, zakres i cenę danej Usługi Klient i ButKompany ustalą w Formularzu.
   6. Formularz – dokument sporządzony przez ButKompany i Klienta (tj. strony) podczas przyjmowania zlecenia przez ButKompany, w którym strony ustalają zakres Usługi, będącej przedmiotem umowy, cenę, termin wykonania i odbioru rzeczy oraz inne, niezbędne elementy, w tym dane kontaktowe oraz imię i nazwisko lub nazwę Klienta. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Postanowienia ogólne
   1. ButKompany i Klient zawierają umowę podczas przyjęcia obuwia lub innego przedmiotu, który ma być przedmiotem wykonanej Usługi. Podstawowe warunki umowy wyznaczają Formularz, Regulamin oraz Cennik. Sposób zawierania umowy na odległość określony jest w punkcie 5. Regulaminu.
   2. Przed zawarciem umowy z ButKompany, klient zobowiązuje się do zapoznania się z  Regulaminem, Cennikiem i wzorem Formularza. 
   3. Na życzenie Klienta ButKompany przekazuje Klientowi po jednym egzemplarzu Regulaminu, Cennika i wzoru Formularza przed zawarciem umowy. Odbiór dokumentów klient kwituje podpisem na ich egzemplarzach, które pozostają do dyspozycji ButKompany.
   4. Na życzenie klienta ButKompany przesyła Klientowi Regulamin, Cennik i wzór Formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. W takim wypadku punktu 2.3 Regulaminu nie stosuje się.
   5. Regulamin, ustalenia zawarte w Formularzu oraz Cennik wiążą ButKompany oraz Klienta w zakresie wykonywanej usługi.
   6. Indywidualne uzgodnienia, odbiegające od treści Regulaminu lub Cennika, mają pierwszeństwo w zakresie ustalania wzajemnych praw i obowiązków ButKompany i Klienta. Muszą być one dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   7. Modyfikacje zakresu Usługi są możliwe za zgodą ButKompany. W takim przypadku sporządzony jest nowy Formularz lub aneks do Formularza, który określa ich zakres.
   8. Oprócz pieniądza gotówkowego, ButKompany honoruje płatność kartami płatniczymi oraz za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta 84 1050 1764 1000 0090 8052 3369. Tytuł przelewu musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta oraz numer zamówienia.
 • Prawa i obowiązki ButKompany
   1. ButKompany wykonuje zleconą Usługę z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami rzemiosła, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie pracowników oraz z zastosowaniem adekwatnych środków technicznych (narzędzi, materiałów itp.).
   2. ButKompany informuje Klienta o:
    1. uszkodzeniach;
    2. zmianie wyglądu;
    3. zmianie właściwości (elastyczność i przepuszczalność materiału i innych) obuwia, które mogą zaistnieć w związku z wykonaniem Usługi, mimo zastosowania się ButKompany do treści punktu 3.1. Informacja ta jest odnotowywana w Formularzu.
   3. ButKompany zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania Usługi, jeśli jest to konieczne z uwagi na niemożliwość prawidłowego jej wykonania w terminie umówionym.
   4. ButKompany zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zakończeniu wykonywania usługi i możliwości odbioru obuwia poprzez wiadomość SMS lub e-mail, wysłaną na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail.
   5. ButKompany zastrzega sobie prawo do zutylizowania obuwia, które nie zostało przez Klienta odebrane w umówionym terminie. Zutylizowanie obuwia nie nastąpi przed upływem 14 dni od powtórnego zawiadomienia Klienta o możliwości jego odbioru. Powtórnego zawiadomienia ButKompany dokona za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail na podany przez Klienta adres numer telefonu lub adres e-mail po upływie umówionego terminu odbioru.
   6. Przechowanie obuwia w czasie po upłynięciu terminu jego odbioru jest odpłatne. Wysokość opłaty za przechowanie określa Cennik.
   7. ButKompany zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia obuwia i wykonania usługi,
    w szczególności, gdy:
    1. żądana Usługa jest niewykonalna z uwagi na możliwości techniczne i organizacyjne ButKompany;
    2. obuwie nie zostało oczyszczone zgodnie z treścią punktu 4.5;
    3. istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia obuwia nawet podczas prawidłowego wykonania Usługi. 
   8. ButKompany administruje danymi Klienta zgodnie z obowiązującymi normami prawa powszechnie wiążącego, w szczególności zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
   9. ButKompany nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obuwia, opóźnienia w wykonaniu Usługi lub inne szkody, będące wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności działanie sił przyrody, wydarzenia o charakterze społecznym, konflikty militarne, akty terroru lub zmiany przepisów prawa powszechnie wiążącego.
 • Prawa i obowiązki Klienta
  1. Przed wykonaniem Usługi przez ButKompany Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny. Uiszczenie ceny nastąpi nie później niż przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W innym wypadku realizacja może nie rozpocząć się lub przesunąć na inny, najbliższy termin.
  2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia ButKompany aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail) oraz do poinformowania o zmianie tychże w czasie od przyjęcia zlecenia przez ButKompany do odbioru obuwia.
  3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności za zamówienie z góry, tj. przy oddaniu obuwia do wykonania zlecenia
  4. Klient zobowiązany jest do udzielania ButKompany informacji, dotyczących obuwia, które mogą mieć wpływ na wykonanie Usługi. W szczególności zaś informacji o:
   1. materiale, z którego jest wykonane obuwie;
   2. roku produkcji obuwia;
   3. czasie i sposobie dotychczasowego użytkowania obuwia;
   4. znanych mu wadach fizycznych obuwia.
  5. Na prośbę ButKompany Klient zobowiązany jest do podania innych informacji na temat obuwia, o ile są one mu znane.
  6. Klient przekazuje ButKompany obuwie po usunięciu z niego piasku, błota i innych zanieczyszczeń, których usunięcie nie jest przedmiotem wykonywanej Usługi.
  7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu obuwia podczas jego odbierania po wykonaniu Usługi oraz niezwłocznego zgłoszenia spostrzeżenia wad obuwia, w szczególności innych niż opisane w punkcie 3.2.
  8. Klient przyjmuje do wiadomości, że z charakteru Usługi wynika, że obuwie lub inna rzecz, będąca przedmiotem Usługi, może podczas jej wykonywania utracić lub zmienić swoje pierwotne właściwości, w szczególności kolor, fakturę materiału i jego przepuszczalność oraz kształt, a także fakt, że naprawy i modyfikacje mogą być widoczne.
  9. Klient przyjmuje do wiadomości, że w okresie miesiąca po wykonaniu Usługi intensywne eksploatowanie obuwia, a w szczególności poddawanie go:
   1. praniu w pralce;
   2. działaniu wysokich temperatur;
   3. wilgoci bez wcześniejszej impregnacji odpowiednio do tego przeznaczonymi środkami;
   4. przemoczeniu;
   5. działaniu ostrych i szorstkich narzędzi (papier ścierny, zmywaki kuchenne, ostrza, itp.);
   6. niezgodnemu z przeznaczeniem danego typu obuwia zastosowaniu

może skutkować odwróceniem efektów wykonanej Usługi, a także pogorszeniem stanu obuwia w zakresie, który nie był przedmiotem Usługi.

 • Zawieranie umowy na odległość
   1. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio również w przypadku zawarcia umowy na odległość. 
   2. Klient może zlecić ButKompany wykonanie Usługi na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu Facebook.
   3. Profil ButKompany w portalu Facebook (link: www.facebook.com/ButKompany/ ) traktowany jest jako odpowiednik adresu poczty elektronicznej ButKompany. W przypadku, w którym klient wybrał portal Facebook jako środek komunikacji na odległość do zawarcia umowy, profil Klienta w portalu Facebook traktowany jest analogicznie do jego adresu e-mail. Właściwe zapisu Regulamin stosuje się odpowiednio.
   4. W celu zawarcia umowy na odległość, Klient zobowiązany jest udostępnić ButKompany swój aktualny adres poczty elektronicznej. W przypadku niepodania tego adresu, ButKompany kierować będzie korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z którego nadana została wiadomość, o której mowa w podpunkcie 1) punktu 5.4.
   5. Zawarcie umowy o wykonanie Usługi na odległość przebiega w następujący sposób:
    1. Przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej ButKompany (zamowienia@butkompany.pl) fotografii obuwia, umożliwiających zapoznanie się z jego stanem wraz z możliwie jak najbardziej szczegółowym opisem obuwia (zgodnie z punktem 4.4 Regulaminu).
    2. Wycena Usługi przez ButKompany oraz udostępnienie Klientowi Regulaminu wraz z Cennikiem i wzorem Formularza oraz informacjami, do których udzielenia ButKompany zobowiązane jest na mocy przepisów prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycena zawiera koszt odesłania obuwia do Klienta po wykonaniu Usługi. ButKompany informuje o możliwych sposobach odesłania obuwia do Klienta.
    3. Przesłanie przez Klienta wypełnionego Formularza wraz z obuwiem na adres:
     ButKompany
     Crafted Design Company Sp. z o.o.
     ul. Ludwika Waryńskiego 22
     80-433 Gdańsk
    4. Przesłanie obuwia i Formularza odbywa się na koszt Klienta, o ile nie ustalono inaczej.
    5. Wykonanie Usługi i odesłanie obuwia na adres podany przez Klienta w formularzu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu wysyłki przez Klienta, punkty 3.3 i 3.4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
    6. Zapłacenie ceny za Usługę za pośrednictwem przelewu bankowego (zgodnie z punktem 2.8 Regulaminu) lub przekazu pocztowego na adres ButKompany.
 • Reklamacje
  1. Klient składa reklamację w formie dowolnej, jednakże z uwagi na chęć zapewnienia wysokiego standardu ochrony praw Klienta zalecane jest złożenie jej na piśmie, które powinno być doręczone ButKompany osobiście lub za pośrednictwem poczty albo poczty elektronicznej na adres zamowienia@butkompany.pl.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez ButKompany nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni, liczonych od daty jej złożenia.
  3. Jeśli żądaniem Klienta jest dokonanie poprawek w wykonanej Usłudze, ButKompany wyznacza termin ich dokonania, o ile reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. 

Niniejsza wersja regulaminu: 01.02.19r

1
  Twój koszyk
  Konsultacja usługi
  1 X 0.00  = 0.00 
  1